ปุจฉา-วิสัชนา > ให้บริษัทสุราเช่าตึกจะบาปไหม
กลับหน้าแรก

ให้บริษัทสุราเช่าตึกจะบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนพระอาจารย์ครับ - คือ พ่อแม่ของกระผมตอนนี้เกษียณแล้วไม่ได้ทำงาน ท่านมีตึกแถวอยู่และต้องการขาย เนื่องจากต้องการเงินสดมาใช้จ่ายในบ้าน รวมถึงค่ารักษาพยาบาล

ประกาศขายมาได้เกือบปีแล้วก็ยังขายไม่ได้ครับ ตอนนี้มีบริษัทฯ ขายสุราดังเจ้าหนึ่งจะมาขอเช่าน่าจะเพื่อเอาไว้เป็นโกดังเก็บสินค้า แต่กระผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการทำบาปหรือเป็นอกุศลกรรมหรือไม่ เนี่องจากกระผมเข้าใจว่าการขายสุราเป็นมิจฉาชีพอย่างหนึ่ง แม้ว่าพ่อแม่ของกระผมจะมีเจตนาเพียงต้องการให้เช่าเพื่อเป็นรายได้ใช้จ่ายเท่านั้น

จึงกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ว่าเราถือว่ามีส่วนร่วมในมิจฉาชีพดังกล่าวหรือไม่ หรือเป็นการทำบาปหรือไม่ครับ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับ

การมีรายได้จากการให้บริษัทสุราเช่าที่เพื่อประโยชน์ทางการค้า ก็ไม่ต่างจากการมีรายได้จากการขายเหล้าเท่าใดนัก เพราะเป็นการสนับสนุนให้มีการกินเหล้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการผิดศีล ทางที่ดีคุณควรเอาที่ไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น หรือมีรายได้จากกิจการที่ไม่ผิดศีล
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved