ปุจฉา-วิสัชนา > ทำบุญสร้างวัตถุหรือสร้างคน
กลับหน้าแรก

ทำบุญสร้างวัตถุหรือสร้างคน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 กรกฎาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการเจ้าคะ.. ถ้ามีคนที่เห็นการบริจาคทรัพท์เพื่อสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป สร้างถาวรวัตถุในศาสนา เป็นสิ่งไม่ควร เพราะวัดมีเยอะแล้ว แต่ให้ไปมุ่งเน้นสร้างคนจะดีกว่า ข้อคำชี้แนะด้วยเจ้าคะ

อาตมามีความเห็นว่า ในปัจจุบันการสร้างศาสนวัตถุมีความสำคัญหรือจำเป็นน้อยกว่าการสร้างคน แต่ก็ไม่ถึงกับสรุปว่า การสร้างศาสนวัตถุเป็นสิ่งไม่สมควร เรื่องแบบนี้ต้องดูเป็นกรณี ๆ ไป เพราะ
บางแห่งบางสถานที่ยังต้องการวัดหรือพระพุทธรูป บางชุมชนมีพระ มีญาติโยมที่ใฝ่ในธรรม แต่ยังขาดวัด ขาดอาคาร สำหรับการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรม ในกรณีเช่นนั้นการสร้างวัด สร้างศาสนวัตถุ ย่อมมีประโยชน์

อย่างไรก็ตาม อาตมาเห็นว่าทุกวันนี้การสร้างคนได้รับความสนับสนุนน้อยกว่าการสร้างวัตถุ เงินจำนวนมากใช้ไปกับการสร้างศาสนวัตถุ ขณะที่การศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรได้รับงบประมาณน้อยมาก เคยมีการศึกษาวิจัยพบว่า วัดในกรุงเทพ ฯ ใช้เงินร้อยละ ๔๒ สำหรับการสร้างศาสนวัตถุ โดยเฉพาะโบสถ์ วิหาร แต่มีเพียงร้อยละ ๗ เท่านั้นที่ใช้ไปเพื่อการศึกษา ยังไม่ต้องพูดถึงการบริจาคเงินให้แก่วัด ปัจจุบันมีการบริจาคเงินเพื่อสร้างโบสถ์วิหารไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่มีสัดส่วนเพียงน้อยนิดที่บริจาคเพื่อการศึกษา

ดังนั้นอาตมาจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธไทยจะระดมเงิน (และปัจจัยอื่น ๆ) เพื่อส่งเสริมการศึกษาของภิกษุสามเณร (และแม่ชี) อย่างจริงจัง เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพของศาสนบุคคลในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่ถดถอยน่าเป็นห่วงมาก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved