ปุจฉา-วิสัชนา > อุทิศผลบุญให้ผู้ล่วงลับได้จริงหรือ
กลับหน้าแรก

อุทิศผลบุญให้ผู้ล่วงลับได้จริงหรือ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า การปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิกรรมฐาน สามารถส่งผลบุญให้กับพ่อและแม่ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วจริงหรือไม่ค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ

 

บุญที่เกิดจากการทำความดี ไม่ว่า ทาน ศีล ภาวนา สามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับได้ หากเราตั้งจิตจำนงถึงเขา ขณะเดียวกันผู้ที่ล่วงลับนั้นอยู่ในภพภูมิที่สามารถรับส่วนบุญนั้นได้ แต่หากไม่อยู่ในภพภูมิที่สมควร ก็ไม่สามารถรับส่วนบุญนั้นได้

อย่างไรก็ตาม พระพุทธองค์ตรัสว่า อย่าเป็นห่วงว่าบุญที่อุทิศให้นั้นจะเสียเปล่า เพราะพ่อแม่พี่น้องญาติสาโลหิตในชาติก่อน ๆ ที่รอรับส่วนบุญของเรา (และอยู่ในภพภูมิที่รับส่วนบุญนั้นได้) ยังมีอยู่มากมาย ดังพระองค์ได้ตรัสในกรณีที่เป็นบุญจากสังฆทานว่า

“แม้ทานจะไปไม่ถึงญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับเหล่านั้น แต่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับเหล่าอื่นของตน ย่อมบริโภคทานนั้น....เป็นไปไม่ได้เลยที่จะว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยกาลช้านาน ถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved