ปุจฉา-วิสัชนา > รู้ได้อย่างไรว่าคำสอนใดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
กลับหน้าแรก

รู้ได้อย่างไรว่าคำสอนใดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 11 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนพระอาจารย์ผมสงสัยคำที่ท่าน ว.วชิรเมธี เรื่องกายหยาบกับกายละเอียด คนสมัยก่อนเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะเป็นคนกายละเอียด แตกต่างกับคนในสมัยปัจจุบันกายหยาบเลยแตกต่างกับมนุษย์ในอดีต

ผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่งครับว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องไหนที่พระพุทธเจ้าสอนหมู่มนุษย์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง หรือมีบุคคลอื่นเขียนรวบรวมเรื่องที่จริงกับไม่จริงในพระไตรปิฎก

 

พระไพศาล วิสาโล - ถ้าพูดถึงเรื่องร่างกายแล้ว คนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ไม่ได้แตกต่างจากกันมากนัก คือแม้จะสูงต่ำต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม แต่ก็ “หยาบ”เหมือนกัน การขุดค้นทางโบราณคดีไม่ว่าที่ไหน ก็พบว่าร่างกายของคนเราโดยเฉพาะในช่วง ๒ แสนปีที่ผ่านมาเหมือนกันหมดในแง่กายวิภาค

ส่วนเรื่องเหาะเหินเดินอากาศนั้น คงเป็นเรื่องของการฝึกฝนโดยเฉพาะพลังจิต แต่จะว่าไปคำว่า “เหาะเหินเดินอากาศ”นั้น อาจเป็นอุปมาอุปมัย หรือหมายถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากราวกับ “เหาะ” หรือ “หายตัว” ซึ่งคนที่มีพลังจิตสูงหรือเข้าถึงพลังปราณสามารถทำได้

สำหรับคำถามที่สองนั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำสอนใดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องนี้พระองค์ได้ให้แนวทางพิจารณาไว้ว่า ถ้าคำพูดเหล่าใด สอบลงในสูตร (คำตรัสในพระไตรปิฎก) ก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ พึงสันนิษฐานว่านี้มิไม่ใช่คำตรัสของพระพุทธเจ้า ถ้าคำพูดเหล่าใด สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงสันนิษฐานว่านี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้า

ในอีกที่หนึ่ง พระองค์ได้ให้หลักในการพิจารณาว่า ถ้าคำสอนใดเป็นไปเพื่อคุณสมบัติ ๘ ประการนี้คือ ความคลายกำหนัด ความหมดสิ่งร้อยรัด ความไม่พอกพูนกิเลส ความมักน้อย ความสันโดษ ความสงัด ความเพียร ความเลี้ยงง่าย ก็ให้รู้ว่าคำสอนเหล่านั้นเป็นธรรม เป็นวินัย เป็นคำสอนของพระศาสดา

หลักทั้ง ๒ ประการนี้อาตมาคิดว่าพอเพียงสำหรับการพิจารณาว่าคำสอนใดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสอดคล้องกับคำสอนของพระองค์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved