ปุจฉา-วิสัชนา > ชีวิตคู่และธรรมะ
กลับหน้าแรก

ชีวิตคู่และธรรมะ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 มิถุนายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ ดิฉันทุกข์เรื่องชีวิตสมรสมากค่ะ แต่ความทุกข์ในครั้งนี้ก็ทำให้ดิฉันสนใจธรรมะมากขึ้นค่ะ เหมือนได้พบสุขจากทุกข์ แต่ยิ่งอ่านยิ่งเรียน กลับทำให้ไม่สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตสมรสแบบเดิมได้ ดิฉันจะทำอย่างไรดี

 

ธรรมะกับชีวิตคู่ไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกัน ที่จริงสามารถเสริมกันได้ด้วยซ้ำ ชีวิตคู่จะเจริญงอกงามได้ต้องประกอบไปด้วยธรรม เช่น สัจจะ ขันติ ทมะ (การฝึกใจ) และจาคะ (การเผื่อแผ่) ซึ่งเรียกว่าฆราวาสธรรม หรือธรรมสำหรับผู้ครองเรือน ยิ่งถ้ามีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญาเสมอกัน (เรียกว่า สมชีวิธรรม) ก็จะช่วยให้ชีวิตคู่อยู่ได้ยืดยาวและมีความสุข

ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นก็ตรงที่ธรรมะเหล่านี้สองฝ่ายมีไม่เสมอกัน ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งคู่ต้องทำความเข้าใจหรือยอมรับความเป็นจริงของกันและกันให้ได้ โดยอาศัยความรักเป็นเครื่องประสาน ถ้าหากปฏิบัติต่อกันและกันในฐานะกัลยาณมิตร ก็จะช่วยให้ความแตกต่างนั้นลดน้อยถอยลง หรือไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved