ปุจฉา-วิสัชนา > เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
กลับหน้าแรก

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการครับพระอาจารย์ ผมขอถามเรื่อง คนที่เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว บอกอะไรก็จะต่อต้านไปอีกทางตลอด เขามีวิบากกรรมอะไร?ครับ และจะช่วยเขาได้อย่างไรครับ?

การกระทำของคนเราล้วนเป็นผลจากการกระทำในอดีตไม่มากก็น้อย แต่อดีตที่ว่าไม่จำต้องเป็นอดีตชาติก็ได้ อาจเป็นอดีตในปัจจุบันชาติ (ซึ่งสำคัญกว่าอดีตชาติมากมายนัก) เช่น คนที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือมีมานะจัด ไม่ฟังคนอื่น ก็อาจเป็นเพราะคบมิตรเลว รับรู้แต่สื่อที่ส่งเสริมในทางอบาย(ปาปมิตร) และขาดการฝึกฝนอบรมตนในทางที่ถูกต้อง จึงไม่รู้จักคิด (ขาดโยนิโสมนสิการ) เช่น มองแง่ร้าย ใช้แต่อารมณ์ เอาความถูกใจเป็นใหญ่มากกว่าความถูกต้อง เป็นต้น

คนเหล่านี้จะพัฒนาตนได้ก็ต้องเริ่มจากมีมิตรดีหรือกัลยาณมิตร คอยให้คำแนะนำ ชี้ทางที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความอดทน แม้เขาจะไม่ฟังหรือต่อต้าน ก็ไม่โกรธเคือง แต่พยายามชนะใจเขาด้วยความดี เมื่อเขามีความไว้วางใจหรือศรัทธา ก็จะเปิดใจฟังได้มากขึ้น และอาจเกิดสัมมาทิฏฐิหรือรู้จักคิดได้ อย่างไรก็ตามเป็นธรรมดาที่ว่า ผู้คนจะเปิดใจฟังเราก็ต่อเมื่อเราเปิดใจฟังเขาด้วย หากเราไม่ฟังเขา ต่อต้านเขา เขาก็จะไม่ฟังเรา ต่อต้านเราเช่นกัน ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้คุณรับฟังเขาด้วย อย่าแสดงทีท่าดูถูกดูแคลนเขา หรือปักใจว่าเขาเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved