ปุจฉา-วิสัชนา > ความหมายของนิโรธ
กลับหน้าแรก

ความหมายของนิโรธ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์ครับช่วยอธิบาย "นิโรธ" ให้เข้าใจหน่อยสิครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจ

นิโรธ แปลว่าความดับทุกข์ หรือแปลให้ถูกต้องกว่านั้นก็คือ ภาวะปลอดทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ คือนิพพาน นันเอง เนื่องจากดับตัณหาและหมดอวิชชาอย่างสิ้นเชิง เพราะเกิดปัญญาแจ่มชัดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน จึงไม่สามารถยึดติดถือมั่นให้เป็นดั่งใจได้ เมื่อมีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งเช่นนี้ อวิชชาก็ดับ ตัณหาหรือความทะยานอยากก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหมดความยึดติดถือมั่นในตัวตน เพราะรู้ว่าตัวตนหรือ "ตัวกู ของกู"นั้นไม่มีจริง เป็นแค่สิ่งปรุงแต่งขึ้นมาเพราะอวิชชาหรือความหลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved