ปุจฉา-วิสัชนา > การบรรลุธรรม
กลับหน้าแรก

การบรรลุธรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 18 มกราคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
การบรรลุธรรม คืออะไรครับ เป็นอย่างไรครับ

การบรรลุธรรม หมายถึง การที่จิตเกิดปัญญาแลเห็นความจริง (หรือสัจธรรม) อย่างแจ่มแจ้ง (เช่น เห็นแจ้งในไตรลักษณ์) จนจิตปล่อยวางความยึดติดถือมั่น สามารถละตัณหาหรืออวิชชาได้ การบรรลุธรรมนั้นมีหลายระดับ ผู้บรรลุธรรมขั้นต้นเรียกว่า พระโสดาบัน ขั้นต่อมาคือ พระสกิทาคามี พระอนาคามี และขั้นสูงสุดคือ พระอรหันต์ การบรรลุธรรมแต่ละขั้นทำให้ความทุกข์ดับไปเป็นลำดับ จนถึงที่สุดเมื่อบรรลุอรหัตผล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved