ปุจฉา-วิสัชนา > สวดมนตร์ให้ถูกต้อง...ต้องทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

สวดมนตร์ให้ถูกต้อง...ต้องทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มกราคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์คะ ขอรบกวนถามเรื่องการสวดมนต์ค่ะ บ้างก็ว่าสวดโดยไม่รู้คำแปล สวดเป็นภาษาบาลี สันสกฤต แล้วออกเสียงสูงต่ำไม่ถูกต้องจะพาให้ความหมายของบทสวดผิดเพี้ยนไป ให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกจะดีกว่า บางความเห็นก็ว่า อยู่ที่เจตนาของการสวดมนต์ทำให้จิตมีสมาธิก็ทำได้อยู่และควรสนับสนุนจะ ทำ...พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรคะ

การสวดมนต์นั้น อานิสงส์ที่ได้แม้ไม่รู้ความหมายเลย ได้แก่ ใจที่สงบ มีสติ เป็นสมาธิ (และรักษาศีลในตัว เพราะเมื่อสวดมนต์ ก็ไม่อาจละเมิดศีลได้) การสวดมนต์ของพุทธต่างจากของพราหมณ์ พราหมณ์นั้นจะเน้นถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ แต่ของพุทธนั้นเป็นไปเพื่อฝึกฝนจิตใจทั้งสมาธิและปัญญา ยิ่งหากรู้ความหมาย ก็จะเพิ่มพูนศรัทธาและปัญญาให้งอกงามขึ้น

สำหรับการออกเสียงบาลีนั้น หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรม เช่น การบวช การออกเสียงถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ หาไม่จะทำให้ความหมายผิดเพี้ยน ทำให้สังฆกรรมนั้นเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องได้ แต่นั่นเป็นเรื่องพระวินัย สำหรับในทางธรรมแล้ว สิ่งสำคัญอยู่ที่ความมุ่งหมายในใจหรือความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่สวด (แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ยังได้อานิสงส์ดังที่กล่าวข้างต้น)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved