ปุจฉา-วิสัชนา > คน (เกือบ) ดีทำงานด้วยกันยาก
กลับหน้าแรก

คน (เกือบ) ดีทำงานด้วยกันยาก

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 ธันวาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ ผมขอเรียนถามพระอาจารย์ว่า ทำไมคนดีที่ต้องการทำงานให้ดี สังคมดี ไม่ว่าในวงราชการ ประชาสังคม นักวิชาการ จึงรวมตัวกันยาก เช่นปํญหาเกษตรกรมีหนี้สินและป่วยเพราะมีสารเคมีในร่างกายมาก ราชการที่เกี่ยวข้อง ngo กลุ่มเกษตรกร อบต.นักวิชาการ ในระดับจังหวัดอำเภอตำบลรวมตัวกันยาก เพราะเอาภาระกิจของตนเป็นตัวตั้ง ไม่ได้นำทุกข์ของเกษตรกรเป็นตัวตั้ง คนดีบางส่วนท้อแท้ทำเฉพาะงานตน แก้ปัญหาไปวัน ๆ ครับ

ส่วนใหญ่คนรวมตัวกันได้เพราะมีประโยชน์ร่วมกัน ส่วนคนดีนั้นไม่ค่อยสนใจผลประโยชน์ (ตัณหาน้อย) จึงรวมตัวกันได้ยาก แต่คนดีนั้นมักจะมีทิฐิ (การติดยึดในความคิด) และมานะ (ความรู้สึกว่าฉันแน่ฉันดี) สูง จึงเป็นเหตุให้มีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่น (และคนดีด้วยกัน) ได้ง่าย มานะทำให้อยากใหญ่ ทิฐิทำให้ใจแคบ จึงขวางกั้นการทำงานร่วมกัน ใครคิดต่างจากตน ก็ไม่ค่อยฟัง ทำให้ทะเลาะกันง่าย แต่ถ้าเป็นคนดีจริง ๆ มานะทิฐิจะน้อย ตัวตนจะเบาบาง สามารถร่วมมือกับผู้อื่นได้ง่าย สรุปคือที่ว่าคนดีนั้น ยังไม่ดีจริง คือยังมีความถือตัวว่าฉันดี
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved