ปุจฉา-วิสัชนา > ศาสนากับนักการเมือง
กลับหน้าแรก

ศาสนากับนักการเมือง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 ธันวาคม 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ขออนุญาตเรียนถาม เราจะทำอย่างไร ที่ให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีกิเลสสูงมาก ทำประโยชน์เพื่อตนเท่านั้น โดยไม่สนใจส่วนรวมเลย แล้วหันมาศึกษาธรรม เพื่อให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น ขอบพระคุณครับ

 

 

อาตมาคิดว่าคน ที่มีกิเลสสูงนั้นมิได้มีแค่กลุ่มเดียว แต่มีทั่วทุกหนแห่ง การจะหวังให้เขามาสนใจธรรมนั้น อาจเป็นการคาดหวังที่สูงไป เพราะแม้แต่คนทั่วไปที่มีกิเลสปานกลาง ก็ยังไม่สนใจธรรมเท่าไหร่ ยังไม่ต้องพูดว่าคนที่สนใจธรรม ก็ยังมีกิเลสไม่น้อย ดังเห็นได้ว่าในวงการปฏิบัติธรรมก็มีเรื่องวุ่นวายอยู่เสมอ รวมทั้งในวัดด้วย

พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าการเผยแผ่ธรรม ไม่สำคัญ เราควรทำต่อไปและทำให้มากขึ้น แต่ก็ควรทำให้คนตระหนักเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ ท่านด้วย คือยังเห็นแก่ตัวอยู่แต่ก็เห็นแก่ตัวอย่างฉลาด ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมซึ่งจะย้อนกลับมาทำร้ายตนเอง

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือจัดวางระบบให้ส่งเสริมความดี และไม่เกื้อกูลต่อความชั่ว (ทกวันนี้ระบบที่เกื้อกูลความชั่วมีมากเหลือเกิน) ชาวพุทธ

ควรสนใจ เรื่องนี้ด้วย แม้แต่คณะสงฆ์ซึ่งดึงดูดคนดีมาไม่น้อย พระพุทธเจ้าก็ยังวางระบบที่ส่งเสริมความดี ระบบนั้นก็คือ "พระวินัย"นั่นเอง พระองค์ไม่ได้สอนธรรมอย่างเดียว แต่ทรงจัดวางวินัยเพื่อเป็นกรอบโครงส่งเสริมความดีด้วย

ปุจฉา วิสัชนา
กระผมขอเรียนถามต่ออีกนิดนึงว่า ในฐานะที่พระอาจารย์เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้มีการวางแนวทางไว้อย่างไรบ้างไหมครับ เกี่ยวกับเรื่องศาสนากับนักการเมือง? เพราะศาสนาน่าจะเป็นยาที่แก้ปัญหานี้ได้ชงัดที่สุด ดีกว่ากฏหมายเพราะก็ยังเลี่ยง กม. กันได้ กรรมการปฏิรูปตอนนี้เน้นการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ต้องขอสารภาพว่าเราไม่สามารถทำทุกเรื่องได้ จึงเลือกประเด็นที่เร่งด่วนที่ก่อปัญหาความรุนแรงซ้ำซาก ซึ่งก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่วนเรื่องศาสนานั้น ตอนนี้มีเจ้าภาพอยู่ เช่น คณะสงฆ์ คณะกรรมการปฏิรูปจึงยังไม่อยากก้าวล่วง นอกจากนั้นเรายังมองว่าการเปลี่ยนจิตสำนึกคนนั้น นอกจากการเผยแผ่ธรรมแล้ว การสร้างระบบที่เกื้อกูลต่อความดีก็สำคัญ (ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น) จึงเน้นเรื่องการปฏิรูประบบต่าง ๆ ในสังคม มากกว่าที่จะเน้นเรื่องศาสนาโดยตรง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved