ปุจฉา-วิสัชนา > การถวายทานด้วยปัจจัย
กลับหน้าแรก

การถวายทานด้วยปัจจัย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

การสร้างบุญ ด้วยการให้ทานด้วยปัจจัย คือเงิน ก้อนใหญ่ เป็นสิ่งที่ผิด งมงาย หรือถูกต้อง อย่างไร ถ้าผู้ถวายคิดแต่เพียงว่า ปัจจัยที่ถวายนั้นจะสร้างประโยชน์แก่สงฆ์ และพุทธสาสนิกชนทั้วไป การที่พระแต่ละรูป หรือวัดแต่ละแห่งก็มีจุดขายที่แตกต่าง กันไปควรใช้หลักอะไรในการพิจารณา ในการสร้างบุญบารมี ดูเหมือนเดินบนเส้นด้าย ด้านซ้ายถูก ด้านขวาผิด

การถวายทาน จะมากหรือน้อยไม่สำคัญเท่ากับเจตนาหรือการวางใจ (ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจาก)ให้ทาน การทำบุญที่ถูกต้องคือทำด้วยจิตที่เป็นกุศล มีความแช่มชื่นเบิกบาน ปีติทั้งก่อน ระหว่างและหลังจากให้ทาน

การถวายทานโดยมุ่งประโยชน์แก่สงฆ์และพระศาสนาหรือส่วนรวมนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะเกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตน (ลดละกิเลสในใจตน) หลักประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นหลักที่ควรนำมาใช้เวลาทำบุญ เช่น จะทำบุญที่ใดก็ดูว่าที่นั่นนำเงินไปใช้เป็นประโยชน์อย่างไร เป็นไปเพื่อเกื้อกูลพระศาสนาหรือสังคมส่วนรวมหรือไม่ หรือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มุ่งที่ความอวดมีอวดรวย ความเจริญทางวัตถุ หรือเพื่อส่งเสริมธรรม เป็นต้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved