ปุจฉา-วิสัชนา > การเคลื่อนไหวภาคประชาชนกับพุทธศาสนา
กลับหน้าแรก

การเคลื่อนไหวภาคประชาชนกับพุทธศาสนา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2010
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์คะ ขอนมัสการค่ะ อยากขอความเห็นว่า คนภาคประชาชนควรจะใช้หลักคิดแบบใดในการต่อสู้และมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ คะ เขาจะประยุกต์หลักพุทธศาสนา หรือ สันติวิธี เข้ามาได้อย่างไร และหัวใจของคนภาคประชาชนนั้น ควรเป็นอย่างไร จึงจะยืนหยัดอยู่ได้คะ

หลักคิดพื้นฐานในการทำงานเพื่อสังคม ในทัศนะของอาตมา จากมุมมองของชาวพุทธ ก็คือ สันติวิธี ซึ่งโยงไปถึงการมีเมตตากรุณา ขันติธรรม ไม่มองคนที่คิดต่างเป็นศัตรู แม้เขาจะอยู่คนละฝ่ายกับเรา แต่ก็ตระหนักว่า มนุษย์ไม่ใช่ศัตรู ศัตรูของเราคือความโกรธเกลียด โลภ และอวิชชาต่างหาก

นอกจากนั้นในการทำงานควรแสวงหาความร่วมมือจากผู้คนให้มาก การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่มีใครที่สามารถผูกขาดความถูกต้องได้

ขณะเดียวกันผู้ที่ขับเคลื่อนสังคม ก็ควรมีการขัดเกลาตนเอง ลดละอัตตา ไม่ติดในผลประโยชน์ และไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุตลอดจนอุปสรรคทั้งปวง ช่วยให้ทำงานอย่างมีความสุข ไม่ท้อถอยง่าย และทำงานได้อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อตนเอง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved