กลับหน้าหลักธรรมยาตรา
กลับหน้าแรก

หน้าแรกธรรมยาตรา
ความเป็นมา
องค์กรร่วมจัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
บทความธรรมยาตรา
รูปภาพ

ตารางการเดินธรรมยาตรา
กิจกรรม
แผนที่
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ลงทะเบียน

ผู้ที่รับผิดชอบ
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ วัดภูเขาทอง บ้านท่ามะไฟหวาน ประธานโครงการ
คณะกรรมการโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ลุ่มน้ำลำปะทาว (ธรรมยาตรา)
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ดร.สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ มูลนิธิโลกสีเขียว
ดร.นฤมล แสงประดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทำงาน
พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
พระสุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป ตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
พระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แม่ชีนันทนา พรหมมลมาศ วัดป่ามหาวัน บ.ตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นพ.ประสาท เรืองสุขอุดม มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา (โรงพยาบาลชัยภูมิ)
นพ.สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ
แม่ชีวิภาพรรณ นาคแพน วัดป่าสุคะโต
นายวิชัย นาพัว ชมรมเด็กรักนนก ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
นางสาวศรีนวน ชัยนคร ชมรมเด็กรักนนก ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
คุณฉัตรชัย โรจน์เรืองไร ชุมชนวิถีไท บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
คุณจุลทัศน์ อุปัชฌาย์ นักวิจัยอิสระ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
อาจารย์วรวิทย์ ตันภิบาล ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ)
นายสนิท แม้นมณี พนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
นายสุนทร ปัญญะพงษ์ ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
นายสมเจตน์ ไชยลาภ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
นางชนิกา นราพงษ์ กลุ่มขบวนการตาสัปประรด (โรงเรียนชีลองใต้)
นายธนารักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์ ชมรมธารน้ำใส
อ.สุภา มนูญศักดิ์ เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

องค์กรร่วมจัด
วัดป่าสุคะโต
วัดป่ามหาวัน
2 ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุทอง
11 ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลท่ามะไฟหวาน
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลเก่าย่าดี
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าหินโงม
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลซับสีทอง
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาฝาย
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลนาเสียว
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม
โรงเรียนนาสีนวล
โรงเรียนบ้านช่อระกา
โรงเรียนภูพระวิทยา
โรงเรียนวังโพน
โรงเรียนท่าหินโงม
โรงเรียนเก่าย่าดี
โรงเรียนหนองพีพ่วน
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน และโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยา
โรงเรียนท่าทางเกวียน
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม
โรงเรียนหนองขามวิทยา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนซับสีทอง
โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนเทศบาลเมืองขอนแก่น
ชุมชนวิถีไท
ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ
ชมรมเด็กรักนก
ชมรมธารน้ำใส จังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลอำเภอแก้งคร้อ
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (โรงเรียนสตรีชัยภูมิ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยภูมิ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เขต 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น(สกว)
โรงเรียนรุ่งอรุณ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิสานแสงอรุณ
มูลนิธิโลกสีเขียว
มูลนิธิโกมลคีมทอง
เครือข่ายพุทธิกา
เครือข่ายจิตอาสา
มูลนิธิสุขภาพไทย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved