กลับหน้าหลักธรรมยาตรา
กลับหน้าแรก

หน้าแรกธรรมยาตรา
ความเป็นมา
องค์กรร่วมจัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
บทความธรรมยาตรา
รูปภาพ

ตารางการเดินธรรมยาตรา
กิจกรรม
แผนที่
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ลงทะเบียน

โครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูชีวิตแลธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จากดำริของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ พระผู้ใช้ชวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติบนเทือกเขาภูแลนคากว่า ๔๐ ปี ท่านดำริว่า “แผ่นดินร้องไห้ แม่น้ำล้มป่วย อากาศเป็นพิษ เราขอเป็นตัวแทนของต้นไม้ สายน้ำ สัตว์ป่า และธรรมชาติ”
 
และได้พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต เป็นผู้อำนวยการให้ขบวนการธรรมยาตราได้ดำเนินงาน ในรูปแบบของการเดินทางไกลด้วยเท้าไปตามหมู่บ้านต่างๆตามลำน้ำปะทาว บนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ เป็นช่วงเวลา ๘ วัน ๗ คืน โดยมีจุดมุ่งหมายทั้งในด้านของศาสนธรรม การอนุรักษ์และวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้ผู้คนได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดี โดยเริ่มต้นได้ง่าย หลายรูปแบบ จากตัวเราเอง สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางในการตื่นตัวสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างเปิดกว้างได้หลายวิธี ในชุมชนท้องถิ่น ชุมชนเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดจิตใจของผู้คน ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นได้จริง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved