กลับหน้าหลักธรรมยาตรา
กลับหน้าแรก

หน้าแรกธรรมยาตรา
ความเป็นมา
องค์กรร่วมจัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
บทความธรรมยาตรา
รูปภาพ

ตารางการเดินธรรมยาตรา
กิจกรรม
แผนที่
สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ลงทะเบียน

กิจกรรมหลักในงาน
นอกจากการเดินรณรงค์เพื่อชีวิตและธรรมชาติแห่งลุ่มน้ำลำปะทาว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่

ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฝึกสติ
นิทรรศการข้อมูลและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สำรวจคุณภาพน้ำทางชีวภาพ โดยการประเมินจากสัตว์เล็กน้ำจืด
บริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเคมีในเลือด
การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
ชมวีดีทัศน์ เรื่องการพึ่งตนเองกับธรรมชาติ
เวทีชาวบ้าน แลกเปลี่ยนแนวทางการใช้วิถีชีวิตอย่างพอเพียง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved