กลับหน้าหลักหนังสือ
   ๖๐ ปี พระไพศาล วิสาโล
> หนังสือหกทศวรรษพระไพศาล วิสาโล ในสายตามวลมิตร
กลับหน้าแรก
 

หกทศวรรษ
พระไพศาล วิสาโล
ในสายตามวลมิตร

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดทำโดย เครือข่ายพุทธิกา มูลนิธิโกมลคีมทอง และมูลนิธิสุขภาพไทย

พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- คำนำกองบรรณาธิการ
- ช่องทางการสั่งซื้อ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved